Жилищни сгради на Арт-Компютър

Готови проекти, проекти по каталог Готови проекти, проекти по каталог

Общи условия за проектиране

Проектантските услуги, които предлага Арт-компютър ЕООД, са структурирани в четири основни опции.

В зависимост от конкретното предназначение, размер и категория на сградата за издаване на разрешение на строеж и за изпълнението на строителството са необходими различни проектни части. В офертите и договорите на Арт-компютър ЕООД, както е прието в масовата практика у нас, разделяме проектните части в 2 групи:

  • Основни проектни части: Архитектура, Конструкции, Електроинсталации и В и К инсталации
  • Други проектни части: Проект Безопасност и здраве, Работни чертежи и детайли към части Архитектура и Конструкции, Геодезическо заснемане, Вертикална планировка, Трасировъчен план, Геоложки доклад, Отопление и вентилация, Топлотехнически изчисления, Количествено-стойностни сметки, Озеленяване и ландшафт, Интериор, Акустика, КИП и Автоматика, Пожароизвестяване, Сграден мениджмънт и др.

Разделянето на проектните части на тези две групи не значи, че тези от първата група са задължителни, а тези от втората – по желание. Някои от частите от втората група се изискват задължително за конкретни типове проекти, категории сгради и т.н., както и според изискванията на дадена общинска администрация. Това деление, обаче, е широко възприето в практиката и затова то служи за основа на ценообразуването. Затова в офертите на Арт-компютър ЕООД, както и при другите фирми, основната цена се отнася до комплекта от части Архитектура, Конструкции, Електро- и В и К инсталации, а останалите се предлагат по отделни, указани в офертите цени.



Art-Computer (c) 2010 :: Архитектурно-строително проектиране и Готови проекти :: info at art.computer.net